Til Kristin Cordt-Hansen, leder av Norsk Pasientskadeerstatning

Jeg så deg på Dagsnytt 18 i kveld og føler behov for å dele noen tanker i all offentlighet. Som du nok vet bistår jeg flere av sykepleierne som har fått avslag av NPE. Alle sammen har fått umiddelbare plager i etterkant av vaksinen og alle har vært normalt friske mennesker i forkant. Noen har vært superfriske, andre har vært innom legekontoret for et eller annet underveis i livet (som jo er svært så normalt). Samtlige har vært fullt ut fungerende mennesker, i full jobb, praktisk talt uten sykemeldinger. Når du så velger å fokusere på at dere har funnet eksempler på hodepine i gamle journaler, og at dette da er grunn for avslag, tenker jeg nok du kunne utvist en noe større respekt overfor en gruppe mennesker som har fått livene brutalt endret.

Du vet selvsagt at avslagene først og fremst er begrunnet med noe annet enn tidligere plager. De (svært få) legene dere bruker skriver typisk at man pr dags dato ikke har tilstrekkelig medisinsk kunnskap til å fastslå at det kan være årsakssammenheng mellom eksempelvis fatigue (som alle sammen lider av) og vaksinen. Men, da nestlederen i Sykepleierforbundet presset deg til å mene noe om hvilken medisinsk terskel dere legger til grunn ga du inntrykk av at dette er en individuell vurdering. Jeg vil tro du vet bedre, Cordt-Hansen. Halvparten av de sakkyndiguttalelsene jeg er kjent med er skrevet av én nevrolog, og hans konklusjoner er praktisk talt likelydende i alle saker. Det er ingen individuell vurdering av «fatigue» – fordi oppfatningen er at man vet for lite ennå. Det er dette du burde ha gått inn i, det er her kjernen befinner seg. Det handler ikke om de få menneskene som har hatt noe hodepine i forkant (men også de kan jo bli skadet).

Og, som du nevnte har Sykepleierforbundet innhentet en betenkning fra jussprofessor Magne Strandberg. Du hevdet han sier at det ikke er noen uenighet mellom dere om jussen. Men, da lurer jeg på om du har lest rapporten. Jeg har gjort det og den er jo tvert imot full av kritiske spørsmål – nettopp knyttet til om de sakkyndige og NPE har brukt riktig beviskrav. Jeg synes nok det ville vært mer etterrettelig å ta dette med – særlig når du starter hele debatten med å påpeke hvor viktig det er for dere å behandle disse sakene på riktig måte.

Mot slutten kommenterte du endelig litt om hvilken forskning dere mener må til, og der ser det ut som vi er helt enige. Det er ikke nok med en tilfeldig «mening» funnet på Google, det må være forskning i en viss form; en eller annen medisinsk viten.

Men, dere har mottatt rapporter som åpenbart oppfyller dette kriteriet. Ganske så mange. Og, de er alt annet enn bare «meninger». De er skrevet av svært kompetente forskere rundt omkring i verden.. Men, dere vil ikke debattere verdien av disse artiklene. Dere har avslått å møte oss. I stedet overlater dere alt ansvar til legene deres – som fortsetter å si at vi pr dags dato ikke vet nok. Men de forholder seg jo til deres eget fag og til «allment kjent medisinsk viten». Dette vet dere, og dette vet nok også de.

Du viser også til alle medholdene dere får i Pasientskadenemnda. Men, det er Høyesterett og lovgiver, altså Stortinget, dere burde forholde dere til, ikke et internt klageorgan i samme forvaltningsorgan. I Høyesterettssaken i 2015 var det nettopp Pasientskadenemnda som anførte at man burde legge listen på samme nivå som legene gjør – noe Høyesterett klart avviste. Og, hvorfor? Jo, for da ville ikke formålet med loven oppnås; da ville man ikke oppnå den nødvendige tilliten til vaksineinstituttet.

Dette betyr – noe det umulig kan være uenighet om – at NPE/Pasientskadenemnda forut for 2015 baserte alle vurderinger på feil juss. Etter min oppfatning burde man da ha tatt opp alle gamle saker til ny vurdering – og man burde hatt full transparens om hvordan man skulle unngå feil i fremtiden. I stedet har man fortsatt i det samme sporet som før, uten møter, uten oversendelse

av intern opplæringsdokumentasjon, verken den som er sendt til de ansatte eller den som har gått til de sakkyndige. For, når disse skal forholde seg til to ulike beviskrav blir ting komplisert. Da fordres grundighet i informasjon og opplæring. Her har dere sviktet.

Beste hilsen advokat Kjell Inge Ambjørndalen

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen