Pasientskadeforeningen

Ønsker å holde en svært seriøs profil og holde et høyt kunnskapsnivå innen pasientskaderett. Dine rettigheter kan være en jungel å finne ut av. Ved å tilknytte oss de fremste eksperter innen pasientskader her til lands kan vi yte den beste hjelpen vi kan for deg.

Følg med på siden vår for våre webinar tilbud innen helserett fra
jussprofessor Morten Kjelland

Jussprofessor Morten Kjelland

Morten Kjelland
er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Han har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Morten Kjelland arbeider som professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har før det hatt en tilleggsstilling ved ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017. Fast foreleser på Nasjonale helsefag i regi av Folkeuniversitetet og for fjerdeårsstudenter på Medisinsk fakultet UiO.

Kjelland har skrevet en rekke bøker i blant annet erstatningsrett, helserett og velferdsrett, og har vært ansvarlig faglærer i flere av disse fagene. Han har vunnet JSUs undervisningspris flere ganger, og er engasjerende foreleser med lang og bred undervisningserfaring.

Utgivelser

Erstatningsrett

Morten Kjelland

– en lærebok. 2. utgave

Siden sist er boken oppdatert med nær 40 høyesterettsavgjørelser, i tillegg til nyere juridisk teori og andre kilder. I denne utgaven beskrives også den nye regelen om utmåling av barneerstatning i skadeserstatningsloven § 3-2 a og andre lovendringer.

Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling samt reglene om skadelidtes medvirkning, lemping og solidaransvar. Både personskader, tingsskader og rene formueskader behandles.

En rekke avgjørelser er gitt nye kallenavn av hensyn til personvernet, i samsvar med Høyesteretts anvisninger i Sensitiseringsdommen i HR-2018-557-A avsnitt 21.
Det er lagt vekt på å gi boken en pedagogisk innretning, blant annet ved en rekke instruktive figurer og tabeller.

Boken er velegnet som lærebok for juridiske studenter, men vil også være nyttig for dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrett.

Informasjon om boka

  • Språk:Bokmål
  • ISBN:9788215037042
  • Utgivelsesdato:02.12.2019
  • Bokgruppe:893

Pasientskaderett

Aslak Syse, Morten Kjelland, Rolf Gunnar Jørstad

Temaet for denne boka er pasienters og deres pårørendes rett til erstatning for skader under pasientbehandling.

Pasientskaderett har fem hoveddeler:

Del I gir en oversikt over framveksten av pasientskadevernet og en oversikt over lov og aktuelle forskrifter og andre rettskilder.

I del II kommenteres pasientskadelovens bestemmelser utfyllende og gir praktisk veiledning til forståelsen av loven.

Del III er en fremstilling av avgjøringsorganene og prosessuelle og praktiske spørsmål.

I del IV beskrives ansvarsetableringen og utvalgte emner: fødselsskader, infeksjonsskader, skader ved diagnostisering og behandling av kreft og psykiske skader.

Del V er en grundig behandling av utmålingsspørsmål i pasientskadeerstatningen.

I boka systematiseres nyere rettspraksis samt en rekke vedtak fra Pasientskadenemnda som til nå har vært dels ubearbeidet.

Papirbok
Utgivelsesår: 2011
597 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205315488
error: Det er forbudt å dele dette !!
Rull til toppen