Betingelser for juridisk bistand fra advokatfirmaet JUDICIUM

Samarbeidsavtale

mellom

Pasientskadeforeningen

og

Advokatfirmaet JUDICIUM DA

* * *

Bergen 05.12.2022

 

1 Avtalens parter

Partene i denne avtalen er Pasientskadeforeningen og Advokatfirmaet Judicium (org. nr.981566351), heretter benevnt «Advokatfirma».

2 Bakgrunn for avtalen

Bakgrunnen for Avtalen er at Pasientskadeforeningen og Advokatfirma ønsker å formalisere et samarbeid om juridisk bistand fra Advokatfirma til Pasientskadeforeningen og foreningens medlemmer.

3 Avtaledokumentets formål

Avtalens formål er å etablere klare retningslinjer for samarbeidet mellom partene. Dette skal legge grunnlaget for et ryddig og gjensidig fruktbart samarbeid.

4 Avtalens innhold

Pasientskadeforeningen vil med dette være en prioritert kunde som skal sikres tilgang til juridisk kompetanse på pasientskadefeltet med hurtig responstid. Det vil derfor alltid være to advokater som vil være faste kontaktpersoner slik at minst en vil være tilgjengelig.

Avtalen gjelder i utgangspunktet juridisk bistand i pasientskadesaker. Advokatfirma kan imidlertid også bistå Pasientskadeforeningen og dens medlemmer innenfor andre juridiske områder. Advokatfirma har egne avdelinger med spesialkompetanse innen familie- og arverett, arbeidsrett, eiendomsrett, skatterett, selskapsrett, klima- og miljørett og teknologi/IPR/media. Advokatfirma er dog berettiget til etter Advokatfirma sitt eget skjønn å avstå fra en oppgave, f.eks. pga. interessekonflikt.

Avhengig av sakens art, vil Advokatfirma kunne introdusere andre av selskapets advokater i forhold til fagspesialisering.

For bistand i saker for Pasientskadeforeningens medlemmer, skal det inngås særskilt klientavtale. Klientavtalen inngås mellom Advokatfirma og det aktuelle medlem.

For juridisk bistand til Pasientskadeforeningen, kan det inngås egen klientavtale som supplerer herværende samarbeidsavtale. Avtale om slik bistand kan kun inngås mellom Pasientskadeforeningens leder og Advokatfirma.

Pasientskadeforeningen og Advokatfirma skal etter nærmere avtale regulere hvordan Advokatfirma skal markedsføres på Pasientskadeforeningens nettside. Endringer med hensyn til markedsføringen av Advokatfirma på foreningens hjemmeside, skal ikke gjøres uten enighet mellom partene.

Advokatfirma skal fritt kunne profilere samarbeidet mellom partene på sine nettsider eller via andre markedsføringsplattformer.

Avtalen er ikke-eksklusiv.

5 Oppstarttidspunkt

Oppdrag som ønskes utført, påstartes straks denne Avtalen er signert.

6 Betingelser for løpende juridisk bistand

Pasientskadeforeningen og deres medlemmer vil ha rett til følgende rabatterte priser på juridiske tjenester:

30 % rabatt i forhold til de til enhver tid gjeldende standard oppdragsvilkår, jf. vedlagte Standard oppdragsvilkår for 2021. Dette gjelder juridisk bistand knyttet til konkrete pasientskadesaker. Det tilbys i tillegg gratis innledende samtale om pasientskadesaken. I saker der det allerede gjelder andre timepriser (f.eks. fri rettshjelp, utmålingssaker i NPE etter offentlig salærsats) gjelder ikke tilbudet om rabatt.

For annen juridisk bistand skal Pasientskadeforeningen og dens medlemmer få 20 % rabatt i forhold til ordinær timepris.

7 Kontaktpersoner

Pasientskadeforeningen sine kontaktpersoner hos Advokatfirma vil være:

Romina Øvrig, advokat, e-post: orvig@judicium.no

Hilde Skare, advokat/partner,  e-post: skare@judicium.no

8 Varighet/ Opphør

Avtalen varer til en av partene sier opp med – 3 – måneders gjensidig oppsigelse.

9 Diverse

For utførte oppdrag gjelder Advokatfirma sine til enhver tid gjeldende oppdragsvilkår, som vedlegges her som bilag 1. Vedlagte oppdragsvilkår er gjeldende pr hvert enkelt oppdrag som utføres.

Denne Avtalen er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Bergen, den 05.12.2022

For Pasientskadeforeningen                                                                      For Advokatfirma AS

_____________________                                                                          _________________________

Frank Andersen                                                                                               Hilde Skare

Leder                                                                                                                  advokat/partner

* * *

Skroll til toppen