Uforpliktende vurdering av saken din

Send inn skjema, og husk at tilbudet vårt gjelder mer enn pasientskadesaker
Denne siden er kun synlig for medlemmer - Du er innlogget

Ønsker du gratis innledende samtale om pasientskadesaken din?​

Trenger du advokathjelp i forbindelse med pasientskadesaken din?

Vi i Codex Advokat har lang erfaring med å håndtere pasientskadesaker. Flere av våre advokater har også jobbet hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og i Helseklage/Pasientskadenemnda. Codex Advokat har derfor god kjennskap til pasientskadeordningen og pasientskadeerstatning.

Melde skade til NPE

Dersom du er påført skade i forbindelse med behandling i helsevesenet, anbefaler vi å sende inn en skademelding til NPE. Ved å logge deg inn med bankID fyller man ut en elektronisk søknad om erstatning. Søknaden kan også sendes per post. Etter at søknaden er mottatt, innhenter NPE journalopplysninger fra aktuelle behandlingssteder, samt en uttalelse fra innklaget behandlingssted. Deretter blir saken forelagt en medisinsk sakkyndig for en vurdering av saken. Du får anledning til å kommentere den medisinske vurderingen og behandlingsstedet uttalelse, og da er det viktig at du blant annet kontrollerer at det faktum som blir lagt til grunn for den medisinske vurderingen er riktig. Deretter får man et foreløpig svar på om man har krav på pasientskadeerstatning eller ikke. Vi bistår deg gjerne i forbindelse med søknadsprosessen. Vi kan hjelpe deg med:

 • Fylle ut skademelding
 • Kommentere behandlingsstedets uttalelse
 • Kommentere den medisinske vurderingen

Vi erfarer at det dessverre tar inntil ett år fra man melder skaden, til det foreligger en avklaring med hensyn til om man har krav på pasientskadeerstatning eller ikke.

Godkjent pasientskade

Dersom du har fått foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade, dekker NPE dine advokatutgifter i forbindelse med den videre behandlingen av erstatningssaken din. Vi i Codex Advokat har lang erfaring med å bistå skadelidte i erstatningsberegningen ovenfor NPE. Vi erfarer at våre klienter oppnår gjennomgående gode erstatningsoppgjør.

Hva kan du få utbetalt i erstatning etter godkjent pasientskade?

Størrelsen på erstatningen avhenger av det økonomiske tapet man er påført som følge av pasientskaden. Aktuelle erstatningsposter er inntektstap, merutgifter og erstatning for redusert hjemmearbeidsevne. Det kan også foreligge grunnlag for erstatning for ikke økonomisk tap i form av menerstatning.

Menerstatning er en erstatningspost som skal kompensere for tap av livskvalitet (ikke økonomisk tap). Menerstatningen er standardisert, og utmåles på bakgrunn av alder på skadetidspunkt, grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet og skadelidtes varige medisinske invaliditet (vmi).

Vurderingen av vmi foretas i hovedsak av en medisinsk spesialist og ut ifra forskrift om menerstatning, også kalt invaliditetstabellen.

Ved godkjent pasientskade før fylte 16 år, vil barneerstatning være aktuelt.

Ved dødsfall kan erstatning for tap av forsørger og begravelsesutgifter være aktuelle erstatningsposter

Treger du bistand fra advokat i forbindelse med erstatningsberegningen i NPE?

Erstatningsberegningen etter godkjent pasientskade kan by på mange kompliserte spørsmål av både praktiske, juridiske og medisinsk art.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Utrede og fremme erstatningskravet ditt, herunder gi råd om hvilken dokumentasjon som bør fremlegges
 • Bistå med kommentarer og innspill til NPEs behandling av saken
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningens størrelse
 • Oppnå riktig erstatningsoppgjør

Klage på vedtak fra NPE

Dersom NPE har avslått din søknad om pasientskadeerstatning eller du ikke er fornøyd med erstatningsbeløpet NPE tilbyr i erstatning, kan man klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du mottok vedtaket. Klagen sendes til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (forkortet Helseklage) som utreder klager på vegne av Pasientskadenemnda. Vi i Codex Advokat har lang erfaring med å bistå skadelidte i forbindelse med klagebehandlingen.

Trenger du bistand fra advokat i forbindelse med klagen?

En klageprosess kan by på mange kompliserte medisinske- og juridiske spørsmål. Vi kan hjelpe deg med:

 • Vurdere behovet for ytterligere dokumentasjon
 • Vurdere behovet for ytterligere utredning
 • Bistå med utforming av klage
 • Bistå med tips om valg av sakkyndig dersom det skulle være aktuelt

Dersom klagen fører helt eller delvis frem, får du dekket hele eller deler av dine advokatutgifter

Avslag på klagen i Pasientskadenemnda

Dersom klagen din ikke ble tatt til følge, kan du bringe saken inn for domstolen. Frist for å fremme søksmål, er seks måneder fra det tidspunktet du mottok vedtaket. Vi i Codex Advokat har lang erfaring med behandling av pasientskadesaker i domstolen. I 2021 har flere av våre saker også endt med et positivt resultat for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss i forbindelse med en prosessrisikovurdering av din sak.

Hva er en prosessrisikovurdering?

En prosessrisikovurdering er en vurdering av hvilke muligheter du har får å nå frem med saken din. Vurderingen skal gi deg best mulig grunnlag for å vurdere hvorvidt saken din bør prøves i domstolen eller ikke. Ved en prosessrisikovurdering vil sakens dokumenter (bevis) gjennomgås opp mot Pasientskadenemndas begrunnelse. Det vil også bli foretatt en vurdering av hvilke nye bevis som eventuelt må fremlegges for at domstolen vil kunne vurdere saken annerledes enn det Pasientskadenemnda gjorde. Det kan for eksempel være aktuelt å innhente en ny sakkyndigvurdering eller uttalelse fra fastlegen din for å nevne noe.

Mange har en rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen sin som dekker deler av advokatutgiftene med en mindre egenandel i forbindelse med en prosessrisikovurdering og rettssak. Har du fått avslag hos Pasientskadenemnda, anbefaler vi at du tar kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre om du har slik dekning.

 

 
 

Les forøvrig våre betingelser.

For direkte kontakt med Codex Advokater sender du inn skjemaet her.
Vi oppfordrer til å ikke sende opplysninger via vårt skjema som bryter med Lov om behandling av personopplysninger. Dette sendes inn direkte til advokaten
Skroll til toppen