Om oss

På bildet er Espen og Frank i møte med helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Pasientskadeforeningen er en ideell forening for og av pasienter som selv, eller ved at noen av våre pårørende, er utsatt for en skade i sitt møte med helsevesenet. Foreningen gir hjelp og støtte til de som er i samme situasjon. Vi bruker vår erfaring til konstruktivt å arbeide for pasientsikkerhet, og til enhver tid styrke pasientskadeordningen og hindre at unødige skader oppstår i fremtiden.

Vår ambisjon er at vi gjennom vår kompetanse kan bidra til å få på plass mer effektive og pasientvennlige saksbehandlingsprosesser i pasientskadesaker, og at helsetjenesten skal ta lærdom av feil som tidligere er gjort. Derfor jobber vi for at et pakkeforløp ved pasientskade skal implementeres som et nasjonalt virkemiddel. Pakkeforløpet skal ivareta trygg oppfølging etter skade, både erkjennelse av skade, medisinsk oppfølging, tidsnær journalføring, pårørende og helsepersonellets ivaretakelse. En slik prosess vil også tilrettelegge og gjøre en eventuell søknad om pasientskadeerstatning sikrere, enklere og mer effektiv.

Pasientskader er et stort samfunnsproblem og medfører først og fremst store konsekvenser for pasienter og deres pårørende. I 2022 søkte over 7000 personer om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Å redusere antall pasientskader er samfunnsøkonomisk lønnsomt, ved at en reduserer belastningen på helsetjenesten gjennom blant annet færre innleggelser, legekonsultasjoner, legemidler og sykemeldinger.

Dette vil frigjøre tid som helsepersonell kan bruke på andre pasienter og dermed også kortere ventetider for pasienter som skal ha annen behandling. Ikke minst vil det spare pasienter og deres pårørendes for store lidelser – og også tap av menneskeliv.

Mange som henvender seg til oss har kommet i en situasjon der tiltroen til offentlige instanser er svekket. De føler seg alene i møte med forvaltningen (Norsk pasientskadeerstatning og Norsk klageorgan for helsetjenesten) og rettssystemet.

Å oppleve en pasientskade og fremme en erstatningssak, er ikke erfaringer man kan lese seg til – men noe man må ha kjent på kroppen. Vårt likepersonsarbeid bygger på våre medlemmers opplevde behov, kunnskap og erfaringer. Derfor sier mange av våre medlemmer at de i møte med oss ikke føler seg alene mot Goliat – men å bli ivaretatt av et fellesskap. Vi er enkle å komme i kontakt med, og håndterer store og små saker på vegne av medlemmene våre hver dag.

 

Arbeidet vårt bidrar til å avlaste den offentlige forvaltningen ved at vi tar oss tid til å høre på og veilede pasientene, men også at vi faktisk bistår de med konkrete gjøremål. Selvsagt koster det ingen ting å ta kontakt med oss.

Vi bistår spesielt grupper som har særskilte utfordringer med syn, hørsel, psykiske lidelser eller språk. I disse sakene bruker vi betydelig tid – og det er også en del av suksesskriteriene for at disse menneskene skal føle at de blir godt ivaretatt, og at de får tilstrekkelig hjelp og veiledning gjennom en erstatningsprosess

Historien

Startet i 2011

Pasientskadeforeningen startet i utgangspunktet som en facebook gruppe rundt 2011.

Det hele startet som en følge av at grunnlegger Frank Andersen følte seg maktesløs og ensom med sin pasientskadesak.

Dette førte til en søken etter andre på nett.

Via facebook kom han snart i kontakt med andre i samme situasjon og prosessen med å finne flere startet.

Etter noen prosesser, medieoppslag, møter med NPE og Helseklage div politikere og ikke minst andre skadede pasienter ble foreningen Sammen for et bedre NPE stiftet i 2015.

I desember 2020 valgte styret å endre navn til Pasientskadeforeningen.
Noe vi tror skal bli starten på noe som kan bli bra både for alle som er skadet i helsevesenet, men også for forvaltningen.

Vi er en politisk og religiøs uavhengig forening hvor alle mennesker verdsettes like mye og alle er like velkomne uansett bakgrunn og etnisitet.

Vi ønsker å sette fokus på å hjelpe de svake. Synshemmede, hørselshemmede, fremmedspråklige, mennesker med fatigue og andre trengende grupper, ønsker vi å bistå for at deres rettsvern skal være ivaretatt på lik linje med alle andre borgere.  

På bildet er vi i møte med Norsk Pasientskadeersatning og deler vår erfaring.

Foto: NPE

Styret

Styret vårt består av mennesker som selv har erfart hva det vil si å bli utsatt for en uønsket hendelse i helsevesenet. Tilsammen har vi flere tiår med egne erfaringer.

Frank-red-p0j7yhedv6k508mt1r0la1qqw9d9q2n2txg0qipz7s

Frank Andersen

Daglig leder / styreleder

Frank (52) Bosatt i Arendal. Ble i år 2000 utsatt for en feilbehandling av en minimal samsynsfeil. Inngrepet var et enkelt rutine inngrep og førte til betydelige plager. Følelsen av å stå alene i kampen for rettferdighet førte til en søken etter andre i samme situasjon. Resultatet har ført til et stort engasjement for de som opplever å bli utsatt for en uønsket hendelse i helsevesenet. Han lang erfaring som likeperson og som representant for pasientskadede. Vant til slutt frem, men kjemper fortsatt for korrekt erstatning

51879010_2067330519981753_3183864350356013056_n

Roar Magne Norheim

Nestleder/Styremedlem

Roar (65) Bosatt i Risør. Fikk svineinfluensa i 2009. Etter 45 døgn på ECMO og ca 6 mnd i respirator, måtte tilslutt gjennomgå en lungetransplantasjon da lungene ble ødelagt av virus og sepsis. Roar Magne oppsøkte helsevesen flere ganger da han ble syk, men ble ikke tatt på alvor og sykdomsforløpet gikk for langt før han fikk hjelp. Saken hans gikk fra NPE til Lagmannsretten hvor han tapte. Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste saken. Roar Magne har et stort engasjement for rettferdig saksbehandling

bilde-vibeke-redigert-p0j7nuu2lm0fqy2i3nnfl8a54fqvp9gbpbxeewh7k8

Vibeke Brunsell

Styremedlem

Vibeke (51) Bosatt i Bærum. Ble skadet i helsevesenet i 2006 etter en uønsket og alvorlig hendelse. Saken hennes i Norsk Pasientskadeerstatning tok 8 år før den ble avsluttet ved forlik. Hun har mange års erfaring med likepersonsarbeide og ønsker å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre. Hun brenner for rettferdighet og korrekt saksbehandling for alle

Skroll til toppen