Betingelser for juridisk bistand fra advokatfirmaet Lippestad

Samarbeidsavtale

mellom

Pasientskadeforeningen

og

Advokatfirmaet Lippestad AS

* * *

Medlemstilbud, advokatsamarbeid og faglig utvikling

Gjeldende fra 1. februar 2021

DEL 1 – Medlemsfordel til Pasientskadeforeningens medlemmer

A. Pasientskadesaker

Pasientskadeforeningen ønsker å etablere et medlemstilbud om gratis advokatbistand (tidsmessig begrenset) til sine medlemmer. At Pasientskadeforeningen kan tilby dette er et viktig medlemsgode. Advokatfirmaet Lippestad AS skal på selvstendig grunnlag yte denne tjenesten direkte til Pasientskadeforeningens medlemmer uten noen kostnad for Pasientskadeforeningen.

Advokatfirmaet forplikter seg til å gi inntil 2 timers gratis, muntlig, vurdering av pasientskadesaken selv om saken ikke resulterer i en forsikrings-/erstatningssak.

B. Annen type juridisk bistand

Advokatfirmaet skal være tilgjengelige for medlemmer også på andre juridiske fagfelt, helt uavhengig av den enkeltes pasientskade. Hensikten med samarbeidet er å gi medlemmer av Pasientskadeforeningen tilgang til juridisk bistand innen en rekke definerte rettsområder. Dette slik at Pasientskadeforeningens omdømme hos medlemmene styrkes ytterligere gjennom dette samarbeidet.

Følgende saksområder dekkes:

• Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom (med unntak av odelsrett)
• Spørsmål om mangler ved kjøp/salg av bil, motorsykkel etc.
• Forsikringsrettslige problemstillinger
• Familie- og arverett
• Trygderettslige temaer
• Diskrimineringsrettslige spørsmål
• Straffesaker

Advokatfirmaet Lippestad tilbyr inntil 1 ½ time gratis, muntlig, juridisk rådgivning (per telefon eller møte) til medlemmer av Pasientskadeforeningen.

C. Bistand ut over gratistimene – markedsføring av tjenesten

Dersom det ønskes juridisk bistand ut over gratistimene inngår Advokatfirmaet Lippestad avtale direkte med medlemmet.

Medlemmet skal motta 20 % rabatt på ordinær timepris (sistnevnte varierer avhengig av om man får bistand fra partner eller ansatt advokat).

Denne medlemsrettigheten har en subsidiær karakter. Forutsetningen for rabatten er således at arbeidet ikke dekkes gjennom andre ordninger. Medlemmet forplikter seg derved til å søke dekning under eventuelle rettshjelpsordninger (typisk fri rettshjelp/ rettshjelpsforsikringer). Likeledes forplikter man seg til å søke inndekning for utgifter til juridisk bistand fra motparter. Advokatavtalen vil bistå medlemmet med å søke slik dekning. Advokatfirmaets alminnelige timepriser vil her danne utgangspunktet for salærføringen.

***

Skroll til toppen