Veileder for søknadsprosessen i NPE

Denne siden er kun synlig for medlemmer - Du er innlogget

Først må du vurdere om du har en sak og kan ha rett til erstatning. For å ha rett til erstatning må du oppfylle 3 kriterier

-Det må være svikt i behandlingen
-Det økonomiske tapet må være på over 10.000 kr
-Saken må ikke være foreldet

NPE sier:
«Hovedregelen er at et krav om erstatning er foreldet etter tre år.

For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må du ha hatt kunnskap om at du har fått en skade som har gitt deg et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet. Du må også ha hatt kunnskap om hvem som er ansvarlig for skaden. Du har i denne forbindelse en viss plikt til å undersøke disse forholdene.

Krav som er mer enn 20 år gamle vil som hovedregel være foreldet, jfr § 9, 2. pkt i foreldelsesloven. Dette gjelder selv om du ikke har hatt kunnskap om skaden og hvem som er ansvarlig.
Foreldelse avbrytes ved at kravet meldes til NPE.»

(Vi mener du uanset bør lese: lov om foreldelse) Samtidig er det lurt å kontakte en advokat som er kyndig på dette feltet. Merk også at det gjelder egner foreldelsesfrister for barn under 18 år som blir skadet. Les mer §9 – 2 a

Pasientskader blir behandlet etter Lov om erstatning ved pasientskader mv. (Pasientskadeloven)

Merk at selvom du ikke oppfyller vilkårene for svikt, kan det unntaksvis ytes erstatning etter Pasientskadeloven §2 – 3.ledd

Vi syns du skal vurdere om det er verd strevet. Etter å selv ha kjempet mot NPE gjennom mange år, har vi erfart at dette er en tøff kamp, og langt ifra slik mange forventer seg. Vurder derfor hvor viktig saken er for deg i dine, hvilke konsekvenser har den hatt. Tenkt deg godt om, men husk det er ikke umulig å vinne frem.

Når du har bestemt deg for å gå videre anbefaler vi at du selv innhenter pasientjournalen på det stedet du er feilbehandlet. Sjekk denne nøye og be om hjelp, dersom det er noe du ikke forstår. Dersom det er feil i dine journaler så må du snarest mulig be om retting og eller sletting.
Dette er hjemlet i Pasientrettighetsloven § 5

§ 5-2. Retting og sletting av journal
Pasienten eller den som opplysningene gjelder, kan kreve at opplysningene i journalen rettes eller slettes etter reglene i helsepersonelloven § 42 til § 44.

Dersom ikke behandlingsstedet endrer eller sletter feil etter denne lov, kan du klage dette inn for fylkeslegen i fylket der behandler hører hjemme.

Ta vare på bevis, vitner og lydopptak du selv er med på er lovlig. Husk å ta vare på alle kvitteringer.

Når du skriver skademelding, husk at NPE er motpart. Legg bort følelser, hold deg saklig til faktum og bevis. NB: Det er pasienten som har bevisbyrden. Det betyr at NPE og Helseklage kan komme med påstander du ikke kjenner deg igjen i. Har du ikke bevis nok til å dementere disse påstandene, kan du risikere at de vinner på usannheter.

Påse at all relevant dokumentasjon er fremlagt. Det holder ikke at legen sa noe, han/ hun MÅ skrive dette skriftlig. Har du ikke fått dette dokumentert skriftlig, så be legen om at det noters og du får en kopi.

Vurder om du trenger advokat. Det er ikke alltid det hjelper deg, spesielt ikke om dokumentasjonen er dårlig. Husk at det kan bli svært kostbart å bruke advokat.
Noen kontakter også Pasient- og brukerombud. Det kan være god hjelp og det er gratis. Husk bare at ombudet har begrensninger i hva de bistår deg med. De kan ikke være din advokat og føre saken fullt ut for deg. De er også kurset jevnlig av NPE og er ofte tro mot systemet.

Forsøk å oppnå god kommunikasjon med saksbehandler. Forsøk å bli enige om faktagrunnlaget, og korriger dersom de bygger saken på feil faktum. Saken din blir etter all sannsynlighet lagt frem for en medisinsk sakkyndig. Dette er en ekspert innefor det fagfeltet legen/ helsepersonellet som skadet deg jobber i.Følg nøye med i saksprosessen og be om å få se mandat til den sakkyndige og påpek dersom dette ikke vil gi svar på det innklagede.

Det er ingenting i veien for at du selv innhenter en spesialisterklæring av en sakkydnig du finner selv. Det bør uansett være en anerkjent spesialist, ikke overkvalifisert eller ha feil fagfelt som spesialitet. Mandatet MÅ være nøytralt og ikke legge føringer. Noen sakkyndige spesialister krever at mandatet sendes via advokat. En sakkyndigerklæring kan bli dyr.

Vår erfaring er at NPE ikke vurderer om du har krav på erstatning, men om NPE har mulighet til å gi et avslag om krav på erstatning. NPE er sikkert ikke enig med oss i dette, men all vår erfaring tyder på at alt for mange opplever dette. Dvs ca 70% av alle som søker erstatning, så det er jo noen om vi trekker fra de som uansett ikke har krav på erstatning. De finnes de også.

Dersom du får avslag på erstatning i NPE kan denne klages inn for Helseklage ved pasientskadenemnda. Pr januar 2021 er ventetiden mellom 2 og 3 år på saksbehandling i Helseklage.

Vinner du frem i Helseklage, så blir saken sendt tilbake til NPE for utmåling av erstatning. Dessverre betyr det for mange at man begynner forfra igjen og må klage for lav utbetaling inn for Helseklage på nytt. Dette er svært krevende, både økonomisk og helsemessig.

Under utmålingen får du som hovedregel dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter. Sørg for at advokaten du bruker kan dette med utmåling av erstatning og regner ut et krav for deg. Ikke la NPE gjøre dette alene.

Det finnes flere poster du kan få dekket

«Erstatningen skal beregnes etter lov om skadeserstatning og praksis fra domstolene. I venstremenyen finner du informasjonskriv om hvordan vi fastsetter erstatningen.

Vi dekker først og fremst ditt økonomiske tap som følge av behandlingsskaden. Du kan ikke få erstatning for «tort og svie».
Dersom du får medhold i kravet ditt om erstatning, har du først og fremst krav på å få dekket direkte tap eller utgifter du har fått som følge av skaden. Har du blitt arbeidsufør som følge av skaden, dekker vi tapt inntekt. Vi vil også kunne dekke nødvendige og rimelige utgifter. Det er derfor viktig at du tar vare på aktuelle kvitteringer.

Vi dekker ikke utgifter som dekkes av andre, for eksempel NAV som dekker ulike utgifter ved sykdom og skade. Treningsutstyr av forskjellig art, samt tekniske hjelpemidler vil vanligvis kunne kreves dekket av hjelpemiddelsentralen. Du må derfor undersøke hva du kan få dekket av NAV og hjelpemiddelsentralen.
Hvis du har fått en varig og betydelig skade, det vil si over 15 prosent medisinsk invaliditet, kan du ha rett til menerstatning. Menerstatning er en økonomisk kompensasjon for den tapte livsutfoldelsen som skyldes skaden.

Vi vil veilede deg underveis om hvordan vi går fram for å finne riktig erstatning.

Beregning av erstatningen er helt individuell. Vi kan derfor ikke si noe generelt om hvor stor erstatningen blir etter en bestemt skade.» – Kilde NPE

 

Taper du i Helseklage må du anke saken din inn for tingretten innen 6 mnd.

Saken kan deretter ankes inn til lagmannsretten og senere høyesterett.

Noen saker har også gått videre ut av landet til EMD, dette er en prosess som tar flere år. Så vidt vi vet har det enda ikke falt en dom i disse sakene

Har du spørsmål? Vi er her for å bistå deg i denne jungelen av juss og medisin. Kan ikke vi svare, så har vi et bredt kontaktnettverk som bistår oss

Merk også at i tillegg til vanlig lovtekst finnes en rekke rundskriv, forskrifter og forarbeider innen pasientskaderett.

Husk å ha en god kjemi og hyggelig tone med saksbehandler og sakkyndig spesialist

 

Nyttige lenker :

  • Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukerrettighetsloven) Les mer

  • Lov om erstatning ved pasientskader mv. (Pasientskadeloven) Les mer

Du har som medlem tilgang til vår eksklusive lukkede facebook gruppe.

Denne gruppen er tenkt for deg som ønsker å dele litt mer om saken din og deg selv, samtidig som du er trygg på at det du deler forblir i gruppen
Vi ønsker å heve kunnskapsnivået til dere og oss. Denne siden kan derfor bli et nyttig verktøy til å lære mer om pasientskadeprosessen

Og hvem vet, kanskje bygges også vennskap gjennom nye bekjentskaper

Kun de som er betalende medlemmer får tilgang til denne gruppen. Gruppen er lukket, og det er strenge krav til taushetsplikt og saklighet.
Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å dele eller kopiere innhold fra siden.

Skroll til toppen